Vyskúšajte pripravovanú novú verziu stránky na adrese http://nova.dolnastreda.sk/.
Dnes je Sobota, 3. 6. 2023, meniny oslavuje Karolína.
Mapa stránok
Vysoký kontrast
žiadna aktívna anketa

zobraziť ankety
5 návštev dnes
30 návštev včera
226554 návštev celkovo

MACH TRADE, spol. s r.o. AGRANA Sugar

Názov Popis Stiahnuté Stiahnuť
    Dohoda č. 27a/§52a/2013 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 907
    Poistná zmluva č. 14 41784 Poistenie Multifunkčného ihriska 912
    Kúpna zmluva parc. č. 1185/5 Kúpna zmluva - kúpa pozemku od Paulíny Vojtechovej 889
    KZ Vojtechová p.č. 1178/12 Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 1178/12 Paulíne Vojtechovej 885
    Dodatok č. 1 k zmluve č. 406/2013/UZ Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 406/2013/UZ 893
    PZ 14 12435 Úrazové poistenie - krátkodobé - dobrovoľnícke služby 887
    Dohoda č. 14a Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 910
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva medzi: Oliver Novota a Obec Dolná Streda 945
    Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700027 890
    Všeobecné podmienky Všeobecné obchodné podmienky pre úvery 863
    Prílohy Odkladacie podmienky Špecifické podmienky úveru 877
    Dohoda č.665/2013/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.665/2013/D 901
    Zmluva č. 406/2013/UZ Zmluva o termínovanom úvere 887
    Zmluva č. 725/2013ZZ Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu 889
    Zmluva o bežnom účte Zmluva pre osobitný účet pre financovanie projektu z EU fondov 909
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva: Predávajúci: Alžbeta Radimáková Kupujúci: Obec Dolná Streda 920
    Záložná zmluva č. 0242 - PRB/2011/Z Zmluvné strany: Obec Dolná Streda a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 896
    Dohoda 5/XX/2013/§54 Podpora zamestnávania poskytnutie 1 pracovíka z úradu práce na administratívne práce do Obecného úradu na 1 rok 904
    Poistná zmluva č. 14 4 1763 Poistenie bytových domov - 8 b.j. 902
    Záložná zmluva č. 202/522/2011 Záložná zmluva medzi: záložný veriteľ: ŠFRB Bratislava, záložca: Obec Dolná Streda 944
    Zmluva o dielo Vypracovanie zmeny ÚPD č. 05/2013 Zhotoviteľ:Ing.arch.Nešťák-objednávateľ:Obec Dolná Streda 922
    Zmluva o spolupráci Zmeny a doplnky ÚPD:zmluvné strany W-Bau s.r.o.-Obec Dolná Streda-Haviarske pole 914
    Zmluva č. 0700027 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- PPA-Obec Dolná Streda, ihrisko 892
    Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 z.č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka Nájomná zmluva uzatvorená medzi stranami: Obec Dolná Streda a Baková Gabriela, Chmelár Miroslav a manž., Radimáková Božena 943
    Zámenná zmluva Obec Dolná Streda - Teodor Sabo 860
    Dohoda č. 9/§51/2013 Prax absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 836
    Dohoda č.2/§50j/2013/NP Dohoda o poskytnutí dvoch pracovných miest 820
    Zámenná a darovacia zmluva Účastníci: Oľga Novotová, Obec Dolná Streda 854
    Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenajímateľ: Obec Dolná Streda Nájomca: Základná umelecká škola,Josepha Haydna 833
    Dohoda Dohoda o zabezpečení bezplatnej praxe študentov stredných škôl-Viktor Války 819
    Darovacia zmluva Vecný dar:darca Dong Jin Precision Slovakia s.r.o.- obdarovaný Obec Dolná Streda 850
    Dohoda č. 3/§51/2013 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 819
    Darovacia zmluva ZMO,región JE Jaslovské Bohunice-Obec Dolná Streda 834
    Dohoda č. 1/XX/2013/§54 Dohoda o poskytnutí fin.príspevku v rámci projektu č.XX-Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve 821
    Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Zmluvné strany: Geosense SK s.r.o.- Obec Dolná Streda 842
    Zmluva posudková činnosť Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti. Obec Dolná Streda-MUDr.Hudák 824
    Darovacia zmluva Obec Dolná Streda-ZMO región JE Jaslovské Bohunice 838
    Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie-Úrad vlády SR-dofinancovanie nakladania s odpadmi 879
    Dodatok k zmluve RWE Gas s.r.o.-Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 848
    Nájomná zmluva Byt č. 8 Ing.Andel,Andelová 912
    Nájomná zmluva Byt č. 7 Majtán 923
    Nájomná zmluva Byt č. 6 Dáni 863
    Nájomná zmluva Byt č. 5 Rolník, Rolníková 919
    Nájomná zmluva Byt č. 4 Filo, Petráková 885
    Nájomná zmluva Byt č. 3 Jendek, Zimanová 1314
    Nájomná zmluva Byt č. 2 Orgoník, Orgoníková 861
    Nájomná zmluva Byt č. 1 Chmelár, Miháliková 862
    Darovacia zmluva Komplex-odp.spoločnosť-Obec Dolná Streda 833
    Zmluva o dielo Zmeny a doplnky ÚPD-Ing.arch.Nešťák-Obec Dolná Streda 871
    Zmluva o spolupráci Zmeny a doplnky ÚPD Alojz Bystrík-Obec Dolná Streda 887
    Zmluva o spolupráci Zmeny a doplnky ÚPD Sajva spol. s r.o.- Obec Dolná Streda 857
    Zmluva o spolupráci Zmeny a doplnky ÚPD Mgr.Mišeková a manž.T.Mišek- Obec Dolná Streda 857
    Zmluva č. 2128 Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl 852
    Zmluva č. 05-P/SVS/2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti TSK 876
    Zmluva o dielo č. 05/2012 Zhotoviteľ: arsa,s.r.o. Objednávateľ: Obec Dolná Streda ŠKC - zateplenie 852
    Zmluva o dielo č. 04/2012 Zhotoviteľ: arsa,s.r.o. Objednávateľ: Obec Dolná Streda MŠ - zateplenie 836
    Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná umelecká škola J. Haydna- Obecný úrad Dolná Streda 873
    Nájomná zmluva Tkáč Ľubomír-LT s.r.o.-Obecný úrad Dolná Streda 840
    Dohoda č.25/§50j/2012 Prijatie pracovníka na VPP 844
    Zmluva č. NN/1211177 Dolná Streda - Komunal Energy,s.r.o. 867
    Darovacia zmluva ČSOB Leasing, a.s. - Obec Dolná Streda 870
    Zmluva Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 854
    Zmluva č. MW798 Ranet systems s.r.o. - MŠ 851
    Zmluva Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie ZŠ 866
    Zmluva Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie MŠ 854
    Dohoda č.18/52/2012 Dohoda medzi úradom prace a obcou o poskytnutí príspevku na dve pracovné miesta 859
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva : Obec Dolná Streda - Miroslav Kosmál a manželka Zlatica Kosmálová 890
    Dodatok č. 2 K zmluve o termínovanom úvere č. 839/2011/UZ 867
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva - Stehel,Stehelová Renáta - Obec Dolná Streda 860
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva: Obec Dolná Streda - Stehel, Stehelová Renáta 858
    Listina o právnych úkonoch Darovacia Zmluva Zámenná zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena 1141
    Poistná zmluva č. 14-41735 Poistenie majetku-Športovo komunitné centrum 855
    Zmluva o dielo Multifunkčné ihrisko v športovom areáli Dolná Streda Zhotoviteľ: B-S, s.r.o. 877
    Zmluva č. 120622/0433 Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátorov 858
    Zmluva, Dodatok Slovak Telecom a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb. Dodatok k zmluve. 835
    Zmluva Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 866
    Nájomná zmluva Nájomná zmluva o nájme parkoviska 863
    Dodatok I. K zmluve o nájme nebytových priestorov, v areáli futbalového ihriska 882
    Poistná zmluva č. 14-41718 Poistenie majetku - Dom smútku 876
    Zmluva č. 0700012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700012 914
    Zmluva č.02/2012 Zmluva o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie,kartografie a katastra 874
    Dohoda o poskytnutí príspevku na na aktivačnú činnosť Dohoda o poskytnutí príspevku na Aktivačnú činnosť na 1 pracovníka od 1.3.2012 do 31.8.2012 885
    Zmluva Slovak Telecom, a.s. Mobilný telefón 894
    Zmluva o dielo č.01/2012 Multifunkčné ihrisko v športovom areáli Dolná Streda Zhotoviteľ: arsa, s.r.o. 888
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva - nehnuteľnosť z LV č. 4280 878
    Zmluva o reklame Zmluvné strany Obec Dolná Streda-Mach Trade, spol. s r.o. 905
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva, KN-C parc. č. 374/2 záhrada, na liste vlastníctva č. 3452 940
    Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2008 Dodatok č.3 k zmluve č. 3/2008 Zhotoviteľ: Komplex-odp.spol.,s.r.o. Objednávateľ: Obec Dolná Streda 909
    Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 839/2011/UZ 870
    Zmluva č.2158/2011/ZZ Zmluva č.2158/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu 862
    Zmluva č. 145-24-10537/2011 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 883
    Zmluva č. 0242-PRB/2011 Zmluva č.0242-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 895
    Príloha Všeobecné obchodné podmienky pre záruky 853
    Príloha Banková záruka 885
    Dohoda č. 1217/2011/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1217/2011/D 864
    Príloha Odkladacie podmienky 858
    Zmluva č. 168/2011/BZ Zmluva o vystavení záruky č. 168/2011/BZ 888
    Príloha k úveru č. 742/2011/UZ Odkladacie podmienky 880
    Dohoda Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1201/2011/D 889
    Príloha k úveru č. 742/2011/UZ Špecifické podmienky úveru 907
    Zmluva Zmluva o termínovanom úvere č. 742/2011/UZ 905
    Zmluva č. 1431/2011/ZZ Zmluva č. 1431/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu 899
    Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700001 931
    Potvrdenie Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv /NCRzp/ 896
    Príloha Všeobecné obchodné podmienky pre úvery 847
    Dohoda Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1359/2011/D 884
    Príloha k úveru č.839/2011/UZ Odkladacie podmienky 940
    Príloha k úveru č.839/2011/UZ Špecifické podmienky úveru 962
    Zmluva Zmluva o termínovanom úvere č. 839/2011/UZ 896
    Dodatok k zmluve Dodatok č. DZ221401202110102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012021101 883
    Zmluva Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru - ŠFRB 883
    Zmluva o vytvorení diela Dychová hudba - Sereďanka 887
    Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Dom smútku, obradné a vstupné priestory 898
    Zmluva - audítor Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 916
    Dodatok č.3 k Zmluve o dielo Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na "Rekonštrukciu kostolného námestia v Dolnej Strede" 894
    Vyhlásenie klienta Vyhlásenie klienta o tom, či je klient povinný zverejňovať zmluvu. 968
    Zmluva č.471/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru 927
    Zmluva č.471/2011/UZ Odkladacie podmienky 891
    Zmluva č.470/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru 920
    Zmluva č.470/2011/UZ Odkladacie podmienky 928
    Zmluva č.469/2011/UZ Príloha - špecifické podmienky úveru 911
    Zmluva č.469/2011/UZ Odkladacie podmienky 890
    Všeobecné podmienky Všeobecné obchodné podmienky pre úvery 469,470,471/2011/UZ 895
    Zmluva č.845/2011/ZZ Záložná zmluva 933
    Dohoda č. 804/2011/D Dohoda k zmluve č. 471/2011/UZ 880
    Dohoda č. 800/2011/D Dohoda k zmluve č. 470/2011/UZ 903
    Dohoda č. 789/2011/D Dohoda k zmluve č.469/2011/UZ 888
    Zmluva o bežnom účte Osobitný účet pre financovanie projektu podporovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EU fondov. 854
    Zmluva č. 471/2011/UZ Zmluva o termínovanom úvere - Športovo - komunitné centrum Dolná Streda 908
    Zmluva č. 470/2011/UZ Zmluva o termínovanom úvere - Dom smútku, obradné a vstupné priestory. 894
    Zmluva č. 469/2011/UZ Zmluva o termínovanom úvere - Dom smútku, obradné a vstupné priestory. 934
    Mandátna zmluva Športovo-komunitné centrum Dolná Streda 885
    Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na "Športovo-komunitné centrum" 942
    Mandátna zmluva na stavebný dozor na rekonštrukciu Kostolného námestia v Dolnej Strede Mandátna zmluva na stavebný dozor na rekonštrukciu Kostolného námestia v Dolnej Strede 909
    Zmluva NOP Dolná STREDA - Energet, s.r.o. Zmluvu o nadštandartnom odbornom poradenstve 879
    Zmluva o dielo Zmluva o meraní odberných miest na elektrickú energiu 890
    Dohoda Dohoda o poskytnutí 1 pracovného miesta od 1.4.2011 - 31.12.2011, ktoré hradí Úrad práce Galanta 885
    Dohoda Dohoda o poskytnutí 1 prac. miesta od 15.2.2011-31.7.2011,ktoré hradí Úrad práce Galanta 912
    Mandátna zmluva na dom smútku Mandátna zmluva na stavebný dozor na stavbe" Dom smútku, obradné a vstupné priestory,rekonštrukcia v Dolnej Strede" 922
    Zmluva o dielo Zmluva o dielo na Dom smútku v Dolnej Strede 911
    Dohoda Na dobrovoľnícke práce formou aktivačnej činnosti obec od 1.3.2011 zobrala 3 osoby. 908
    Zmluva o nájme bytových priestorov Prenájom bytových priestorov v objekte OcÚ 926
    Mandátna zmluva Nadstavba a prestavba slobodárne - 8 BJ 943
    Cintorín zmluvy 1-10 Nájomné zmluvy na hrobové miesta od r. 2011 1024
    Návrh predĺženia zmluvy ANEO s.r.o.‏ č.06/21/2011, o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom 985
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva: Obec Dolná Streda - Štefan Šúrik 925
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva medzi Štefan Šúrik- Obec Dolná Streda 927