Vyskúšajte pripravovanú novú verziu stránky na adrese http://nova.dolnastreda.sk/.
Dnes je Pondelok, 27. 6. 2022, meniny oslavuje Ladislav, Ladislava.
Mapa stránok
Vysoký kontrast
žiadna aktívna anketa

zobraziť ankety
16 návštev dnes
52 návštev včera
211686 návštev celkovo

MACH TRADE, spol. s r.o. AGRANA Sugar

Názov Popis Stiahnuté Stiahnuť
    Dohoda č. 27a/§52a/2013 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 248
    Poistná zmluva č. 14 41784 Poistenie Multifunkčného ihriska 248
    Kúpna zmluva parc. č. 1185/5 Kúpna zmluva - kúpa pozemku od Paulíny Vojtechovej 234
    KZ Vojtechová p.č. 1178/12 Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 1178/12 Paulíne Vojtechovej 235
    Dodatok č. 1 k zmluve č. 406/2013/UZ Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 406/2013/UZ 235
    PZ 14 12435 Úrazové poistenie - krátkodobé - dobrovoľnícke služby 235
    Dohoda č. 14a Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 254
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva medzi: Oliver Novota a Obec Dolná Streda 287
    Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700027 233
    Všeobecné podmienky Všeobecné obchodné podmienky pre úvery 212
    Prílohy Odkladacie podmienky Špecifické podmienky úveru 226
    Dohoda č.665/2013/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.665/2013/D 242
    Zmluva č. 406/2013/UZ Zmluva o termínovanom úvere 239
    Zmluva č. 725/2013ZZ Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu 233
    Zmluva o bežnom účte Zmluva pre osobitný účet pre financovanie projektu z EU fondov 249
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva: Predávajúci: Alžbeta Radimáková Kupujúci: Obec Dolná Streda 263
    Záložná zmluva č. 0242 - PRB/2011/Z Zmluvné strany: Obec Dolná Streda a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 244
    Dohoda 5/XX/2013/§54 Podpora zamestnávania poskytnutie 1 pracovíka z úradu práce na administratívne práce do Obecného úradu na 1 rok 242
    Poistná zmluva č. 14 4 1763 Poistenie bytových domov - 8 b.j. 245
    Záložná zmluva č. 202/522/2011 Záložná zmluva medzi: záložný veriteľ: ŠFRB Bratislava, záložca: Obec Dolná Streda 281
    Zmluva o dielo Vypracovanie zmeny ÚPD č. 05/2013 Zhotoviteľ:Ing.arch.Nešťák-objednávateľ:Obec Dolná Streda 266
    Zmluva o spolupráci Zmeny a doplnky ÚPD:zmluvné strany W-Bau s.r.o.-Obec Dolná Streda-Haviarske pole 262
    Zmluva č. 0700027 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- PPA-Obec Dolná Streda, ihrisko 240
    Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 z.č.40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka Nájomná zmluva uzatvorená medzi stranami: Obec Dolná Streda a Baková Gabriela, Chmelár Miroslav a manž., Radimáková Božena 293
    Zámenná zmluva Obec Dolná Streda - Teodor Sabo 208
    Dohoda č. 9/§51/2013 Prax absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 184
    Dohoda č.2/§50j/2013/NP Dohoda o poskytnutí dvoch pracovných miest 174
    Zámenná a darovacia zmluva Účastníci: Oľga Novotová, Obec Dolná Streda 206
    Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenajímateľ: Obec Dolná Streda Nájomca: Základná umelecká škola,Josepha Haydna 184
    Dohoda Dohoda o zabezpečení bezplatnej praxe študentov stredných škôl-Viktor Války 176
    Darovacia zmluva Vecný dar:darca Dong Jin Precision Slovakia s.r.o.- obdarovaný Obec Dolná Streda 204
    Dohoda č. 3/§51/2013 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 172
    Darovacia zmluva ZMO,región JE Jaslovské Bohunice-Obec Dolná Streda 184
    Dohoda č. 1/XX/2013/§54 Dohoda o poskytnutí fin.príspevku v rámci projektu č.XX-Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve 173
    Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Zmluvné strany: Geosense SK s.r.o.- Obec Dolná Streda 191
    Zmluva posudková činnosť Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti. Obec Dolná Streda-MUDr.Hudák 178
    Darovacia zmluva Obec Dolná Streda-ZMO región JE Jaslovské Bohunice 190
    Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie-Úrad vlády SR-dofinancovanie nakladania s odpadmi 225
    Dodatok k zmluve RWE Gas s.r.o.-Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 198
    Nájomná zmluva Byt č. 8 Ing.Andel,Andelová 266
    Nájomná zmluva Byt č. 7 Majtán 273
    Nájomná zmluva Byt č. 6 Dáni 217
    Nájomná zmluva Byt č. 5 Rolník, Rolníková 275
    Nájomná zmluva Byt č. 4 Filo, Petráková 236
    Nájomná zmluva Byt č. 3 Jendek, Zimanová 668
    Nájomná zmluva Byt č. 2 Orgoník, Orgoníková 212
    Nájomná zmluva Byt č. 1 Chmelár, Miháliková 216
    Darovacia zmluva Komplex-odp.spoločnosť-Obec Dolná Streda 188
    Zmluva o dielo Zmeny a doplnky ÚPD-Ing.arch.Nešťák-Obec Dolná Streda 226
    Zmluva o spolupráci Zmeny a doplnky ÚPD Alojz Bystrík-Obec Dolná Streda 241
    Zmluva o spolupráci Zmeny a doplnky ÚPD Sajva spol. s r.o.- Obec Dolná Streda 209
    Zmluva o spolupráci Zmeny a doplnky ÚPD Mgr.Mišeková a manž.T.Mišek- Obec Dolná Streda 212
    Zmluva č. 2128 Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl 205
    Zmluva č. 05-P/SVS/2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti TSK 227
    Zmluva o dielo č. 05/2012 Zhotoviteľ: arsa,s.r.o. Objednávateľ: Obec Dolná Streda ŠKC - zateplenie 206
    Zmluva o dielo č. 04/2012 Zhotoviteľ: arsa,s.r.o. Objednávateľ: Obec Dolná Streda MŠ - zateplenie 194
    Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná umelecká škola J. Haydna- Obecný úrad Dolná Streda 223
    Nájomná zmluva Tkáč Ľubomír-LT s.r.o.-Obecný úrad Dolná Streda 195
    Dohoda č.25/§50j/2012 Prijatie pracovníka na VPP 195
    Zmluva č. NN/1211177 Dolná Streda - Komunal Energy,s.r.o. 222
    Darovacia zmluva ČSOB Leasing, a.s. - Obec Dolná Streda 222
    Zmluva Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 202
    Zmluva č. MW798 Ranet systems s.r.o. - MŠ 203
    Zmluva Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie ZŠ 219
    Zmluva Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie MŠ 211
    Dohoda č.18/52/2012 Dohoda medzi úradom prace a obcou o poskytnutí príspevku na dve pracovné miesta 207
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva : Obec Dolná Streda - Miroslav Kosmál a manželka Zlatica Kosmálová 246
    Dodatok č. 2 K zmluve o termínovanom úvere č. 839/2011/UZ 212
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva - Stehel,Stehelová Renáta - Obec Dolná Streda 210
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva: Obec Dolná Streda - Stehel, Stehelová Renáta 212
    Listina o právnych úkonoch Darovacia Zmluva Zámenná zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena 488
    Poistná zmluva č. 14-41735 Poistenie majetku-Športovo komunitné centrum 208
    Zmluva o dielo Multifunkčné ihrisko v športovom areáli Dolná Streda Zhotoviteľ: B-S, s.r.o. 227
    Zmluva č. 120622/0433 Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátorov 212
    Zmluva, Dodatok Slovak Telecom a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb. Dodatok k zmluve. 192
    Zmluva Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 220
    Nájomná zmluva Nájomná zmluva o nájme parkoviska 212
    Dodatok I. K zmluve o nájme nebytových priestorov, v areáli futbalového ihriska 235
    Poistná zmluva č. 14-41718 Poistenie majetku - Dom smútku 224
    Zmluva č. 0700012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700012 262
    Zmluva č.02/2012 Zmluva o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie,kartografie a katastra 230
    Dohoda o poskytnutí príspevku na na aktivačnú činnosť Dohoda o poskytnutí príspevku na Aktivačnú činnosť na 1 pracovníka od 1.3.2012 do 31.8.2012 235
    Zmluva Slovak Telecom, a.s. Mobilný telefón 246
    Zmluva o dielo č.01/2012 Multifunkčné ihrisko v športovom areáli Dolná Streda Zhotoviteľ: arsa, s.r.o. 237
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva - nehnuteľnosť z LV č. 4280 234
    Zmluva o reklame Zmluvné strany Obec Dolná Streda-Mach Trade, spol. s r.o. 259
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva, KN-C parc. č. 374/2 záhrada, na liste vlastníctva č. 3452 290
    Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2008 Dodatok č.3 k zmluve č. 3/2008 Zhotoviteľ: Komplex-odp.spol.,s.r.o. Objednávateľ: Obec Dolná Streda 265
    Dodatok č.1 Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 839/2011/UZ 224
    Zmluva č.2158/2011/ZZ Zmluva č.2158/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu 220
    Zmluva č. 145-24-10537/2011 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 235
    Zmluva č. 0242-PRB/2011 Zmluva č.0242-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 247
    Príloha Všeobecné obchodné podmienky pre záruky 207
    Príloha Banková záruka 240
    Dohoda č. 1217/2011/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1217/2011/D 214
    Príloha Odkladacie podmienky 211
    Zmluva č. 168/2011/BZ Zmluva o vystavení záruky č. 168/2011/BZ 240
    Príloha k úveru č. 742/2011/UZ Odkladacie podmienky 230
    Dohoda Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1201/2011/D 236
    Príloha k úveru č. 742/2011/UZ Špecifické podmienky úveru 254
    Zmluva Zmluva o termínovanom úvere č. 742/2011/UZ 256
    Zmluva č. 1431/2011/ZZ Zmluva č. 1431/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu 245
    Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700001 282
    Potvrdenie Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv /NCRzp/ 251
    Príloha Všeobecné obchodné podmienky pre úvery 201
    Dohoda Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1359/2011/D 236
    Príloha k úveru č.839/2011/UZ Odkladacie podmienky 288
    Príloha k úveru č.839/2011/UZ Špecifické podmienky úveru 309
    Zmluva Zmluva o termínovanom úvere č. 839/2011/UZ 249
    Dodatok k zmluve Dodatok č. DZ221401202110102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012021101 239
    Zmluva Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru - ŠFRB 231
    Zmluva o vytvorení diela Dychová hudba - Sereďanka 244
    Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Dom smútku, obradné a vstupné priestory 255
    Zmluva - audítor Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 271
    Dodatok č.3 k Zmluve o dielo Dodatok č.3 k Zmluve o dielo na "Rekonštrukciu kostolného námestia v Dolnej Strede" 248
    Vyhlásenie klienta Vyhlásenie klienta o tom, či je klient povinný zverejňovať zmluvu. 317
    Zmluva č.471/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru 276
    Zmluva č.471/2011/UZ Odkladacie podmienky 248
    Zmluva č.470/2011/UZ Príloha - Špecifické podmienky úveru 269
    Zmluva č.470/2011/UZ Odkladacie podmienky 277
    Zmluva č.469/2011/UZ Príloha - špecifické podmienky úveru 262
    Zmluva č.469/2011/UZ Odkladacie podmienky 246
    Všeobecné podmienky Všeobecné obchodné podmienky pre úvery 469,470,471/2011/UZ 244
    Zmluva č.845/2011/ZZ Záložná zmluva 283
    Dohoda č. 804/2011/D Dohoda k zmluve č. 471/2011/UZ 228
    Dohoda č. 800/2011/D Dohoda k zmluve č. 470/2011/UZ 256
    Dohoda č. 789/2011/D Dohoda k zmluve č.469/2011/UZ 242
    Zmluva o bežnom účte Osobitný účet pre financovanie projektu podporovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z EU fondov. 210
    Zmluva č. 471/2011/UZ Zmluva o termínovanom úvere - Športovo - komunitné centrum Dolná Streda 258
    Zmluva č. 470/2011/UZ Zmluva o termínovanom úvere - Dom smútku, obradné a vstupné priestory. 247
    Zmluva č. 469/2011/UZ Zmluva o termínovanom úvere - Dom smútku, obradné a vstupné priestory. 282
    Mandátna zmluva Športovo-komunitné centrum Dolná Streda 236
    Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci na "Športovo-komunitné centrum" 288
    Mandátna zmluva na stavebný dozor na rekonštrukciu Kostolného námestia v Dolnej Strede Mandátna zmluva na stavebný dozor na rekonštrukciu Kostolného námestia v Dolnej Strede 265
    Zmluva NOP Dolná STREDA - Energet, s.r.o. Zmluvu o nadštandartnom odbornom poradenstve 232
    Zmluva o dielo Zmluva o meraní odberných miest na elektrickú energiu 242
    Dohoda Dohoda o poskytnutí 1 pracovného miesta od 1.4.2011 - 31.12.2011, ktoré hradí Úrad práce Galanta 241
    Dohoda Dohoda o poskytnutí 1 prac. miesta od 15.2.2011-31.7.2011,ktoré hradí Úrad práce Galanta 259
    Mandátna zmluva na dom smútku Mandátna zmluva na stavebný dozor na stavbe" Dom smútku, obradné a vstupné priestory,rekonštrukcia v Dolnej Strede" 278
    Zmluva o dielo Zmluva o dielo na Dom smútku v Dolnej Strede 268
    Dohoda Na dobrovoľnícke práce formou aktivačnej činnosti obec od 1.3.2011 zobrala 3 osoby. 267
    Zmluva o nájme bytových priestorov Prenájom bytových priestorov v objekte OcÚ 282
    Mandátna zmluva Nadstavba a prestavba slobodárne - 8 BJ 301
    Cintorín zmluvy 1-10 Nájomné zmluvy na hrobové miesta od r. 2011 380
    Návrh predĺženia zmluvy ANEO s.r.o.‏ č.06/21/2011, o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom 330
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva: Obec Dolná Streda - Štefan Šúrik 282
    Kúpna zmluva Kúpna zmluva medzi Štefan Šúrik- Obec Dolná Streda 285